Dění ve skupině

Představujeme Vám nový report za období 4Q 2023

Zveřejnili jsme kvartální report za čtvrtý kvartál roku 2023, který přináší důležité informace pro naše investory a partnery. Report je nyní dostupný v PDF na naší webové stránce a zahrnuje klíčové finanční ukazatele, manažerský komentář a hloubkovou analýzu aktuálního stavu trhu s komerčními nemovitostmi.

Hlavní body reportu:

Ekonomický přehled a trh s komerčními nemovitostmi
V reakci na dynamické ekonomické prostředí a jeho vliv na trh s komerčními nemovitostmi report podrobně zkoumá, jak se naše portfolio adaptovalo na proměnlivé tržní podmínky. Přestože trh čelí určitým výzvám, jako je zvyšující se inflace a úrokové sazby, naše strategie diverzifikace a pečlivý výběr nemovitostí nám umožňují udržet stabilní výkonnost a minimalizovat rizika.

Vývoj čisté hodnoty aktiv (NAV)
Čistá hodnota aktiv našeho fondu pokračuje v růstu, což zrcadlí úspěšné hospodaření a efektivní správu našich investic. Detailní rozbor v reportu ilustruje, jak se NAV vyvíjela v průběhu kvartálu a jaké faktory měly na její vývoj největší vliv.

Fondový kapitál
Kapitál fondu se nadále rozšiřuje díky pravidelným příspěvkům našich investorů a pozitivnímu vývoji našich aktiv. Tento trend je důkazem důvěry našich partnerů ve strategii a řízení fondu YDeal.

Manažerský komentář
V manažerském komentáři se věnujeme nejen výsledkům minulého kvartálu, ale také strategiím a příležitostem pro nadcházející období. Diskutujeme o plánech na další rozvoj portfolia a o tom, jaké kroky podnikáme pro zajištění trvalé udržitelnosti a růstu hodnoty pro naše investory.

Report zdůrazňuje náš závazek ke kvalitě a transparentnosti ve všem, co děláme. Věříme, že poskytnuté informace pomohou našim investorům lépe porozumět aktuální situaci a budoucím výhledům.

Současně report slouží jako klíčový nástroj pro informované rozhodování a strategické plánování. Děkujeme vám za vaši důvěru v YDeal Funds.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.