Projekty

Cihelna Slavkov: Projekt výstavby obchodně-průmyslové zóny pokračuje

Byla zaregistrována územní studie a nyní pracujeme na kompletaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

Nově se vybudují veškeré inženýrské sítě a technická infrastruktura. Vjezd do areálu je plánován formou praktické okružní křižovatky. Zázemí pro své podnikání zde najdou například řemeslníci a živnostníci, ale i logistické firmy. U každé z budov bude parkovací stání pro zaměstnance i návštěvníky. Aby zde vniklo příjemné prostředí pro práci i volný čas, navrhli jsme množství kvalitních zelených ploch s parkovými úpravami, nebo kavárnu doplněnou o vodní plochu. 

Projekt je rozdělen do 2 etap o celkové ploše 12,5 hektarů.

V 1. etapě plánujeme vybudovat 10 halových objektů a při vjezdu do areálu dominantní administrativní budovu o celkové zastavěné ploše 11 950 m2.

Předpoklad zahájení realizace 1. etapy je v 1. polovině roku 2024.

V rámci 2. etapy počítáme s výrobními a skladovacími halami a administrativními budovami o celkové zastavěné ploše 26 380 m2.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.