Novinky z trhu

Cihelna Slavkov – projekt, který spojuje

V současné době probíhají pokročilé projekční práce na projektu výstavby obchodně-průmyslové zóny ve východním cípu města Slavkov u Brna mezi dopravními komunikacemi Bučovickou ulicí a silnicí I/50.

„Projekt Cihelny Slavkov jsme rozdělili do několika fází. První dvě fáze A1 a A2 by měly být hotové do dvou let od vydání stavebního povolení. Lokalita navazuje na existující průmyslovou zónu mezi Bučovickou ulicí a obchvatem města,“ prozradil jednatel společnosti YD Real Estate, Lubomír Pecl.

V rámci projekčních prací je počítáno kromě komerčních objektů také s tím, že na 3 hektarech bude vysazena zeleň a zbytek prostoru budou zaujímat komunikace (chodníky, silnice, parkoviště). Etapy projektu A1 a A2 by měly nabídnout příležitost zaměstnání až pro 345 zaměstnanců. Parkoviště bude dimenzováno pro 290 automobilů.

Urbanistické řešení Cihelny Slavkov kombinuje potřeby Strategie architektonického rozvoje města Slavkov u Brna spolu s požadavky platného územního plánu a pokouší se tak najít efektivní řešení průmyslového parku, který nebude limitující pro rozvoj města. „Navržené objekty dokáží nabídnout širokou škálu funkcí od skladování a lehké výroby, přes přidružený výzkum až k prodeji, či částečnému využití jako kancelářského prostoru. Všechny objekty budou postaveny ve vysokém standardu estetického, materiálového a udržitelného řešení,“ dodal Pecl. 

/ Zanecháváme otisk
Při výběru projektů se věnujeme důslednému zvážení zamýšlených investic a zhodnocení všech nám známých aspektů tak, aby splňovaly požadovanou kvalitu a zároveň naplňovaly naše investiční cíle.

Chceme, aby naše projekty měly osobitý význam pro investory, budoucí majitele, ale i širokou veřejnost. Ať YDeální otisk, který po sobě zanecháváme, má smysl pro všechny.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.