Dění ve skupině

Informace o probíhajícím investičním přeceňování

Svět i trhy se neustále mění, a to ovlivňuje i hodnotu investičních příležitostí. Rádi bychom vás proto informovali o aktuálně probíhajícím procesu přeceňování našich akcií.

Hodnota investiční akcie k 31. 12. 2023 bude zveřejněna nejpozději do 30. 4. 2024. Toto datum nám umožní zohlednit všechny relevantní informace včetně dokončené zprávy auditora.

Naším cílem je, abyste měli jistotu o skutečné hodnotě svých investic a dokonalý vhled do svého investičního portfolia.

Při oceňování hodnoty majetku se můžete spolehnout na náš konzervativní přístup, který nám umožňuje realisticky odrážet současnou tržní situaci bez zbytečného rizika.

Uvědomujeme si, že aktuální vývoj na trhu s nemovitostmi představuje výzvy, ale zároveň nabízí příležitosti. Naše strategie odráží touhu stát u základů dlouhodobě udržitelných investic.

Následné přecenění hodnoty investiční akcie za první kvartál roku 2024, které proběhne standardně do 60 dní po ukončení oceňovacího období.

Vážíme si vaší důvěry, a kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo chtěli další informace, neváhejte se obrátit na svého specialistu nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 731 885 556 či e-mailu info@ydealfunds.cz.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.